برای تصحیح و ارسال مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تصحیح فایل WRITING