انصراف از پرداخت

شکل یک تصویر

انصراف از پرداخت صورت گرفت.

شما از پرداخت و ارسال فایل منصرف شده و هزینه ایی از حسابتان کسر نشده است.