کتاب مقاله نویسی در پنج گام به منظور ساده کردن مهارت رایتینگ آزمون آیلتس نوشته شده است. این سوالات را میشود در شش نوع دسته بندی کرد که در این کتاب هر فصل به صورت مجزا یکی از این دسته ها را مورد بررسی قرار داده است. به این صورت که ابتدا سوال و آنالیز آن توضیح داده شده و در قسمتهای بعدی نحوه نوشتن پاراگراف های مقدمه، بدنه و نتیجه گیری آموزش داده شده است. یکی از ویژگیهای کتاب، تدریس گرامر در حین نوشتن پاراگراف ها است و زبان آموزان یاد میگیرند که چگونه ساختارهای مختلف را به کار ببرند. همین روند آموزشی در مورد لغات آکادمیک مورد نیاز برای مقاله نویسی نیز اجرا شده و دانشجویان در حین نوشتن مقاله با واژگان مورد نیاز آن موضوع نیز آشنا میشوند. دو فصل آخر نیز به معرفی المانهای مربوط به انسجام ساختاری و معنایی و همچنین قوانین نقطه گذاری میپردازد.